Menu

Klubbens vedtægter

Vedtægter for Branderslev Idrætsforening

 

§1 Foreningens navn

1.1 Branderslev Idrætsforening

 

§2 Foreningens hjemsted

2.1 Lolland Kommune

 

§3 Foreningens formål

3.1 er at give alle interesserede i Branderslev og omegn uanset alder, køn, nationalitet og færdigheder mulighed for at spille fodbold og anden idræt eller deltage i foreningens fællesskaber.

 

§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.

 

4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen 1 år af gangen.

 

4.3 Bestyrelsen kan bortvise et medlem, der udviser utilbørlig optræden. Bortvisningen kan medføre karantæne eller ekskludering. Ligeledes kan et medlem, der arbejder imod foreningen, ekskluderes. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

 

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 8 dages varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af januar.

 

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 7 dage før.

 

5.4 Alle medlemmer, aktive som passive, der er fyldt 16 år har stemmeret, forudsat at kontingentet er betalt. Forældre til børn under 16 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme.

 

5.5 Alle, der er fyldt 16 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.

 

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødte antal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det, samt ved alle kampvalg.

 

5.7 Generalforsamlingens dagsorden

 

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse og suppleanter
  • Valg af revisorer

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 50% af medlemmerne ønsker det.

 

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

 

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

 

7.2 Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer der vælges for 2 år af gangen. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Formand og kasserer kan ikke være på valg samtidig.

Hvis der på bestyrelsesmødet er lighed mellem stemmerne, i sager hvor der foretages afstemning, er det formandens stemme der er afgørende.

 

7.3 Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv. Det er muligt at vælge en kasserer uden for bestyrelsen, dog stadig for 2 år.

 

7.4 Der vælges hvert år 2 suppleanter og 2 revisorer til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder en af suppleanterne i stedet hvis antal medlemmer jf. 7.2 ikke er opfyldt og herefter fordeler bestyrelsen posterne mellem sig på ny.

 

7.5 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

 

7.6 Bestyrelsen har pligt til altid at møde til bestyrelsesmøderne, som skal indvarsles af formanden mindst 4 dage før mødet afholdes. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

 

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)

 

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

 

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§9 Dispositionsret

9.1 Kassereren administrerer foreningens pengemidler, alt under bestyrelsens ansvar. Bestyrelsen bestemmer hvem der kan disponere over foreningens midler og i hvilken udstrækning.

 

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§10 Vedtægtsændringer

  • 10 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

 

§11 Opløsning af foreningen

11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

 

11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue og øvrige ejendele til Dansk Idrætsforbund.

Luk